02144636125
info@artmassage.ir

آموزش ماساژ

دوره های ماساژ فدراسیون پزشکی ورزشی
با ارائه مدرک معتبر

دوره های گیاهان دارویی
با ارئه مدرک معتبر

دوره های ماساژ سازمان فنی و حرفه ای
با ارائه مدرک معتبر