02144636125
info@artmassage.ir

آموزشی مجازی ماساژ

آموزش مجازی

با گسترش پیدا کردن اطلاعات و ارتباطات در جامعه، ابزار ها و روش های آموزش نیز دچار تحول شده اند.
در ابتدا آموزش بصورت مکاتبه ای بوده و تنها راه ارتباط استفاده از نامه، لوح های آموزشی و… بود. با پیشرفت تکنولوژی و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفاده از تکنولوژی، استفاده از ابزار های جدید تر دنبال شده و ابزار ها و استاندارد هایی برای آموزش مجازی مطرح شده است. در واقع می توان گفت آموزش مجازی استفاده از ابزار های اطلاعات به صورت اینترنتی برای انتقال اطلاعات و دانش است.

متن جدید